კანაბისი: პიროვნების ბიპოლარული აშლილობის თერაპიის ეფექტურობა