გრუნტის თავისებურებანი ინდორის პირობებში: მიწიანი და უმიწო სუბსტრატები